Ochrana osobných údajov

Zásady ochrany osobných údajov

Tieto zásady ochrany osobných údajov vám ako používateľovi našich internetových stránok a našich ponúk poskytujú informácie o charaktere, rozsahu a účelu zhromažďovania a používania osobných údajov.

Výslovne upozorňujeme, že prenos údajov na internete (napr. pri komunikácii prostredníctvom e-mailu) má bezpečnostné nedostatky a nemôže byť úplne chránený pred prístupom tretích strán.

Tieto zásady ochrany osobných údajov sú aktuálne platné a boli vytvorené vo februári 2021. Vzhľadom na ďalší vývoj našich internetových stránok a ponúk alebo kvôli zmenám v právnych alebo regulačných požiadavkách môže byť potrebné tieto zásady ochrany osobných údajov zmeniť. Aktuálne vyhlásenie o ochrane údajov si môžete kedykoľvek prezrieť a vytlačiť na našich internetových stránkach na adrese https://posiforlid.sk/ochrana-osobnych-udajov/.

Zodpovednosť za spracovávanie údajov

Správcom údajov je:

URSAPHARM Arzneimittel GmbH
Industriestraße 35
66129 Saarbrücken Nemecko
Telefón: +49 (0) 6805/9292-0
Fax: +49 (0) 6805/9292-88
E-mail: datenschutz@ursapharm.de

Sprístupnenie údajov tretím stranám a poskytovateľom tretích strán

Dodržiavame zákonné požiadavky. Údaje sú odovzdávané tretím stranám iba v rámci zákonných ustanovení.

Spracovanie údajov na našich internetových stránkach

Všeobecné informácie

 

Integrácia služieb a obsahu tretích strán

Na našich internetových stránkach môžeme používať služby tretích strán, napríklad na integráciu externých médií, uskutočňovanie analýz atď. Deje sa tak vždy na právnom základe, napríklad na základe našich oprávnených záujmov (napr. nášho záujmu o analýzu, optimalizáciu a ekonomickú prevádzku našich internetových stránok) v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov, alebo – ak je to v jednotlivých prípadoch potrebné – na základe vášho predtým udeleného súhlasu podľa článku 6 ods. 1 písm. a) všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov.

Takéto služby všeobecne vyžadujú, aby poskytovatelia tretích strán brali do úvahy IP adresy používateľov, pretože bez IP adresy by nemohli odoslať zodpovedajúci obsah do prehliadača. Na prezentáciu takéhoto obsahu je vyžadovaná IP adresa. Snažíme sa používať iba služby, ktorých príslušní poskytovatelia používajú na doručovanie obsahu iba IP adresu. Niektorí poskytovatelia tiež na štatistické alebo marketingové účely používajú takzvané „pixelové značky“ (neviditeľná grafika, známa tiež ako „webové signály“). „Pixelové značky“ je možné použiť na posúdenie informácií, ako je návštevnosť používateľov na týchto internetových stránkach. Pseudonymné informácie môžu byť tiež uložené v súboroch cookie v zariadení používateľa a môžu zahŕňať okrem iného technické informácie o prehliadači a operačnom systéme, internetové stránky, na ktoré sa odkazuje, dobu návštevy a ďalšie informácie o využívaní našej online ponuky, rovnako ako spojenie s takými informáciami z iných zdrojov.

Ďalšie informácie o tom, ktoré služby sa na týchto internetových stránkach skutočne používajú, a ako sa v rámci nich spracovávajú údaje, a tiež príslušný právny základ, nájdete vo vysvetlivkách k príslušným službám v ďalších častiach tohto vyhlásenia o ochrane údajov.

Druhy spracovávaných údajov

Na našich internetových stránkach zhromažďujeme a spracovávame inventárne údaje (napr. mená, adresy), kontaktné údaje (napr. e-mailové adresy, telefónne čísla, faxové čísla, poštové adresy), údaje o používaní (napr. navštívené internetové stránky, odkazy, na ktoré ste klikli, záujem o obsah, časy prístupu, prístupové miesta), údaje o obsahu (napr. komentáre, zadávanie textu, fotografie, videá) a údaje o meraní a komunikácii (napr. informácie o zariadení, informácie o prehliadači, IP adresy).

Kategórie subjektov údajov

Osobami ovplyvnenými spracovaním osobných údajov sú všetci návštevníci a používatelia našich internetových stránok.

Účel spracovania

Zhromažďujeme a spracovávame osobné údaje používateľov našich internetových stránok, aby sme s nimi mohli komunikovať a informovať ich (napr. kontakt a ďalšie informácie), viesť štatistiky, dosahovať merania a analýzy (napr. pomocou marketingových a analytických nástrojov), aby sme mohli lepšie navrhovať a optimalizovať obsah a funkcie, technicky spravovať a optimalizovať web a odstraňovať bezpečnostné nedostatky.

Právne základy spracovania osobných údajov

Osobné údaje spracovávame iba vtedy, ak na to máme právny základ. V nasledujúcom texte určíme jednotlivé príslušné právne základy v súvislosti s príslušnými operáciami spracovania údajov. Všeobecne sme vždy oprávnení spracovávať osobné údaje, ak na to dotknutá osoba dala súhlas (pozri článok. 6 ods. 1 písm. a), čl. 7 všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov), ak sme povinní plniť zmluvné alebo predzmluvné povinnosti (pozri článok. 6 ods. 1 písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov), ak musíme plniť ďalšie právne povinnosti (pozri článok. 6 ods. 1 písm. c) všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov) alebo ak chránime svoje oprávnené záujmy (pozri článok. 6 ods. 1) písm. f) všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov).

Príjemcovia osobných údajov

Osobné údaje môžeme odovzdať spracovateľom alebo iným tretím stranám (napr. hostingové agentúry atď.), s ktorými spolupracujeme. Sme na to oprávnení, ak s tým subjekt údajov sú- hlasil (pozri článok. 6 ods. 1 písm. a), čl. 7 všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov), pokiaľ tým plníme zmluvné alebo predzmluvné povinnosti (pozri článok. 6 ods. 1) písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov), pokiaľ tým plníme právnu povinnosť (pozri článok. 6 ods. 1 písm. c) všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov) alebo ak budeme obhajovať svoje oprávnené záujmy (pozri článok. 6 ods. 1 písm. f) všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov). So spracovateľmi údajov uzatvárame tzv. zmluvu o spracovaní údajov v súlade s čl. 28 všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov, podľa ktorých sa tiež zaväzujú dodržiavať pravidlá ochrany údajov.

Hosting

Táto internetová stránka je hosťovaná na serveroch spoločnosti Hetzner Online GmbH. Nami používané hostingové služby slúžia na poskytovanie nasledovných služieb: služieb infraštruktúry a platforiem, výpočtovej kapacity, úložného priestoru a databázové služby, bezpečnostné služby a služby technickej údržby, ktoré používame na prevádzkovanie týchto internetových stránok. Pri tom my alebo náš poskytovateľ hostingu spracovávame inventárne údaje, kontaktné údaje, údaje o obsahu, údaje o zmluvách, údaje o používaní, metadáta a komunikačné údaje všetkých používateľov týchto internetových stránok. Právnym základom pre používanie hostingových služieb je ochrana našich oprávnených záujmov pri analýze, optimalizácii a ekonomickej a bezpečnej prevádzke našich internetových stránok (pozri článok. 6 ods. 1 písm. f) všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov). S našimi poskytovateľmi hostingu sme uzavreli príslušné zmluvy o spracovaní údajov.

Prístup k dátovým/serverovým protokolom

Na základe nášho oprávneného záujmu podľa článku. 6 ods. 1 písm. f) všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov, zhromažďujeme údaje o každom prístupe na naše internetové stránky (tzv. súbory protokolu webového servera). Spracované údaje zahŕňajú IP adresu, čas vyhľadania, typ požiadavky, protokol, stav HTTP, referer, typ a verziu prehliadača, operačný systém a správu o úspešnom vyhľadaní. Údaje sa používajú na štatistické vyhodnotenie na účely prevádzky, bezpečnosti a optimalizácie ponuky. Údaje budú z bezpečnostných dôvodov (napr. na účely vyšetrovania prípadov zneužitia) uložené po dobu 7 dní. IP adresa je uložená iba anonymne. Ak je na účely dokazovania požadovaná dlhšia doba uchovania, budú po konečnom objasnení záležitosti vymazané.

Súbory cookie

Okrem toho, keď používate naše internetové stránky, môžu byť na vašom počítači ukladané súbory cookie. Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré umožňujú ukladať konkrétne informácie týkajúce sa zariadenia do prístupového zariadenia používateľa (PC, smartfón, ďalšie zariadenia). Slúžia na dosiahnutie užívateľskej prívetivosti internetových stránok (napr. ukladanie prihlasovacích údajov), zber štatistických údajov o používaní internetových stránok a na analýzu na zlepšenie internetových stránok. Súbory cookie nemôžu spúšťať programy ani prenášať vírusy do vášho počítača.

Ukladaniu všetkých alebo len určitých súborov cookie môžete zabrániť zodpovedajúcim nastavením prehliadača v nastaveniach zabezpečenia. Súbory cookie, ktoré už boli uložené, možno v prehliadači odstrániť. V týchto prípadoch však môže byť používanie internetových stránok obmedzené.

Tieto internetové stránky môžu používať nasledujúce typy súborov cookie:

  • Dočasné súbory cookie
  • Trvalé súbory cookie

Dočasné súbory cookie sú automaticky odstránené, keď zatvoríte prehliadač alebo sa z neho odhlásite. To zahŕňa najmä súbory cookies relácie. Ukladajú takzvané ID relácie, ktoré je možné použiť na priradenie rôznych požiadaviek z vášho prehliadača k bežnej relácii. Vďaka tomu bude váš počítač rozpoznaný, keď sa na naše internetové stránky vrátite.

Trvalé súbory cookie sú automaticky vymazané po vopred stanovenej dobe, ktorá sa môže líšiť v závislosti od cookie. Súbory cookie môžete kedykoľvek odstrániť v nastaveniach zabezpečenia prehliadača.

Oba typy súborov cookie môžu pochádzať od nás (ďalej len „súbory cookie prvej strany“) alebo od poskytovateľov tretích strán („súbory cookie tretej strany“).

Takéto súbory cookie, ktoré umožňujú predovšetkým bezpečné fungovanie internetových stránok, a také súbory cookie, ktoré iba štatisticky zaznamenávajú všeobecné používateľské správanie (napr. prístup na internetové stránky a čas prístupu), bez toho aby došlo k zlúčeniu údajov používateľov medzi internetovými stránkami, bez pomoci externých serverov alebo služieb a bez zaistenia monitorovateľnosti používame na základe nášho oprávneného záujmu o bezpečné a funkčné poskytovanie internetových stránok a tiež na štatistické účely pre optimalizáciu našich internetových stránok v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. f) všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov.

Používanie ďalších súborov cookie je založené výhradne na vašom skôr udelenom súhlase v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. a) všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov. Takéto súbory cookie sa zvyčajne používajú na optimalizáciu našej ponuky aj na vývoj a optimalizáciu jednotlivých marketingových opatrení. Pri prvej návšteve našich internetových stránok môžete svoj súhlas s príslušnými cookies a nástrojmi dať dobrovoľne.

Na našich internetových stránkach môžete vaše rozhodnutie kedykoľvek zmeniť.

Deaktivácia/nesúhlas so súbormi cookie:

Všeobecne môžete vznášať námietky proti použitiu súborov cookie pre meranie dosahu a pre reklamné účely prostredníctvom deaktivačnej stránky iniciatívy v oblasti reklamy na sieti (http://optout.networkadvertising.org/) a navyše na internetových stránkach v USA (http://www.aboutads.info/choices) alebo na internetových stránkach v Európe (http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/).

Ukladaniu súborov cookie je možné zabrániť nastavením v nastaveniach zabezpečenia vášho prehliadača. Potom však nebudete môcť využívať všetky funkcie týchto internetových stránok.

Tieto možnosti sa vzťahujú na všetky nižšie uvedené súbory cookie, ktoré používame pre tieto internetové stránky.

eTracker

Používame službu etracker Analytics spoločnosti etracker GmbH, Erste Brunnenstraße 1, 20459 Hamburg, výtlačok: https://www.etracker.com/impressum/ (ďalej len „služba etracker“). Tu nájdete časté otázky týkajúce sa všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov od spoločnosti etracker: https://www.etracker.com/docs/faq/eu-dsgvo/. Zásady ochrany osobných údajov spoločnosti etracker nájdete tu: https://www.etracker.com/datenschutz/. So spoločnosťou etracker sme uzavreli zodpovedajúcu zmluvu o spracovaní údajov.

Službu etracker Analytics používame na základe nášho oprávneného záujmu podľa článku. 6 ods. 1 ods. f) všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov, v tomto prípade v záujme vyhodnotenia našich internetových stránok a ich zdokonalenie pre vás ako používateľa. Štandardne služba etracker Analytics nevyužíva súbory cookie, ale zaznamenáva správanie pri návšteve (pomocou čisto technických parametrov, ako je skrátená adresa alebo použitý prehliadač) v rámci relácie (návšteva internetových stránok) pomocou sledovania relácií bez súborov cookie. Hašovacia hodnota (kombinácia znakov, z ktorých nie je možné odvodiť pôvodné dáta) je generovaná pomocou metódy snímania odtlačkov prstov z čisto technických údajov (ako je skrátená IP adresa alebo použitý prehliadač), ku ktorému je dátum načítania stránky doplnený, aby bolo ešte menej pravdepodobné zistiť totožnosť používateľa. Táto hodnota je automaticky mazaná každých 24 hodín. Tento odtlačok prsta umožňuje do 24 hodín analyzovať správanie používateľov.

Tu môžete kedykoľvek vzniesť námietku proti spracovaniu údajov:
Umožniť sledovanie

Okrem služby etracker Analytics používame na našich internetových stránkach doplnok služby etracker Optimiser od spoločnosti etracker s A/B testovaním (ďalšie informácie: https://www.etracker.com/docs/bedienung/etracker-optimiser/testing-targeting/a-b-testing-smart-messages/), aplikáciu Overlay Messaging (ďalšie informácie: https://www.etracker.com/docs/videos/etracker-optimiser/smart-messages/), zdroj remarketingový (ďalšie informácie: https://www.etracker.com/docs/data-services/remarketing-feed/) a tiež prístup k profilom používateľov v reálnom čase.

Nástroj Google Analytics

Používame nástroj na sledovanie webu Google Analytics (https://marketingplatform.google.com/intl/de/about/analytics/) spoločnosti Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko, výtlačok: https://www.google.de/intl/de/contact/impressum.html.

Materskou spoločnosťou tejto írskej spoločnosti je: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (ďalej len „spoločnosť Google“).

Službu Google Analytics používame, iba ak ste nám udelili svoj výslovný súhlas
(Čl. 49 ods. 1 písm. a) všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov) prostredníctvom možností cookies na našich internetových stránkach (nástroj súhlasu). S vaším súhlasom budú vaše údaje odovzdané nielen do Írska, ale aj do USA, a teda do nechránenej tretej krajiny. V súčasnej dobe vo vzťahu k USA neexistuje žiadne rozhodnutie o primeranej ochrane EÚ ani iné vhodné záruky. V cieľovej krajine USA nie je možné zaručiť ochranu vašich údajov. V USA v súčasnej dobe neexistuje ekvivalentná úroveň ochrany údajov. Prenos je preto spojený so zodpovedajúcimi rizikami. Najmä neexistujú žiadne záruky týkajúce sa nemožnosti prístupu k vašim preneseným údajom zo strany verejných orgánov. Nemožno napríklad vylúčiť, že americké orgány môžu pristupovať k vašim údajom na základe článku 702 zákona o zahraničných bezpečnostných službách (FISA; zákon, ktorý upravuje zahraničné spravodajské služby USA a služby proti špionáži). V tejto súvislosti výslovne poukazujeme na to, že ako občan EÚ nemáte účinnú právnu ochranu pred spracovaním vašich údajov americkými orgánmi na základe FISA. Ak súhlasíte, robíte tak s vedomím týchto rizík, ktorá vo výsledku vedome prijímate. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom nastavení súborov cookie v rámci týchto zásad ochrany osobných údajov, v ktorých prijímate len základné súbory cookie.

Individuálne nastavenia súborov cookie


Ďalej by sme chceli upozorniť, že ukladaniu súborov cookie môžete kedykoľvek zabrániť vhodným nastavením svojho prehliadača. Ďalšie informácie v tejto súvislosti sme s ohľadom na najbežnejšie prehliadače zostavili nižšie, ale upozorňujeme, že to môže obmedziť funkčnosť našich internetových stránok.

Môžete si tiež stiahnuť doplnok prehliadača na deaktiváciu aplikácie Google Analytics na na-sledujúcom odkaze: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. Inštaláciou doplnku zabránite zberu a spracovaniu údajov zhromaždených súborom cookie spoločnosťou Google. Ak ste udelili súhlas a ukladanie súborov cookies vo vašom prehliadači nie je blokované, je vaše používanie internetových stránok analyzované pomocou aplikácie Google Analytics s použitím súborov cookie. V tomto smere sme uzavreli zodpovedajúcu zmluvu o spracovaní údajov so spoločnosťou Google. Informácie generované súbormi cookie sa v zásade prenášajú na server spoločnosti Google v USA a ukladajú sa naň. Google Analytics používame s rozšíreným kódom, aby sme zaistili, že vaša IP adresa bude spracovaná len skráteným spôsobom a že bude možná približná lokalizácia, ale že nebude možné vykonať prepojenie údajov s určitou osobou. Je možné zlúčiť IP adresu prenášanú vaším prehliadačom s ďalšími údajmi zo spoločnosti Google, napr. s údajmi z vášho účtu v spoločnosti Google. Radi by sme zdôraznili, že spracovanie údajov vykonáva hlavne spoločnosť Google, a nie všetky údaje sú anonymné. Google sa navyše môže prepojiť k ďalším údajom z vašej strany, napríklad k histórii vyhľadávania, osobným účtom, údajom o používaní a akýmkoľvek iným údajom, ktoré o vás spoločnosť Google má.

Tu nájdete informácie o nastavení ochrany osobných údajov vo vašom účte Google: https://safety.google/intl/de/privacy/privacy-controls/.

Vďaka nastaveniu ochrany osobných údajov môžete sami rozhodnúť, aké údaje budú uložené vo vašom účte Google. V jednotlivých prípadoch sa neskrátená (a teda nie anonymizovaná) IP adresa prenáša do USA a podľa toho sa skracuje. Spoločnosť Google používa poskytnuté údaje na hodnotenie používania internetových stránok, aby sme mali prístup k príslušným štatisti-kám (napr. o aktivitách na internetových stránkach). Spoločnosť Google sama používa tieto údaje pre svoje vlastné účely, ako je profilovanie. Okrem Google k týmto údajom pristupujú aj orgány verejnej moci.

Aplikáciu Google Analytics tiež používame na analýzu toku návštevníkov medzi zariadeniami pomocou ID používateľa. Spoločnosť Google sa navyše môže prepojiť s údajmi týkajúcimi sa využitia iných zariadení. Aby sa zabránilo zachyteniu medzi zariadeniami pomocou aplikácie Universal Analytics, je potrebné vykonať odhlásenie na všetkých zariadeniach, s ktorými ste navštívili naše internetové stránky.

Kontakt

Keď nás kontaktujete (napr. prostredníctvom kontaktného formulára, e-mailu alebo prostredníctvom nášho účtu na Facebooku), budú vaše údaje spracované v súlade s čl. 6 písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov za účelom spracovania žiadosti a v prípade, že sa vyskytnú následné otázky. Vaše údaje budú zmazané, hneď ako vašu požiadavku úplne spracujeme.

Poukazujeme tiež na nasledujúce:

Ako farmaceutická spoločnosť sme zo zákona povinní hlásiť žiadosti popisujúce udalosti súvi-siace s bezpečnosťou liečivých prípravkov a zdravotníckych pomôcok, dokumentovať ich a v prípade potreby hlásiť príslušným orgánom. Toto oznámenie môže obsahovať aj osobné údaje, ako je vaše meno, miesto bydliska, zdravotný stav a pod., ak ste nám ich výslovne a dobro-voľne oznámili. Za účelom získania ďalších informácií môže byť potrebné, aby vás spoločnosť URSAPHARM kontaktovala. Právnym základom pre toto spracovanie údajov je článok. 6 ods. 1 písm. c) všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov spoločne s článkom 3 MPSV alebo článkom 63 písm. c) AMG. Z dôvodu farmakovigilancie sme ďalej v tomto prípade povinní ukladať vaše údaje po dobu najmenej 5 rokov na účely testovania v súlade s právnymi požiadavkami. Po skončení zákonných období budú vaše údaje vymazané alebo anonymizované.

Vaše práva ako subjektu údajov

Na vyššie uvedenej adrese môžete kedykoľvek bezplatne požadovať informácie o údajoch, ktoré sú o vás uložené. Okrem toho môžete za určitých podmienok požiadať o opravu alebo vymazanie vašich uložených osobných údajov. Ďalej môžete mať právo obmedziť spracovanie vašich údajov a právo na zverejnenie alebo odovzdanie vami poskytnutých údajov v štruktúrovanom, bežnom a strojovo čitateľnom formáte. Ak je spracovanie vašich osobných údajov založené na vašom súhlase, existuje tiež právo kedykoľvek súhlas odvolať. To nemá vplyv na zákonnosť spracovania vykonávaného na základe súhlasu až do jeho odvolania.

Právo podať námietku

Máte právo kedykoľvek namietať proti spracovaniu vašich osobných údajov, ktoré je založené na článku 6 ods. 1 písm. f) všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov. Najmä je možné namietať proti spracovaniu na účely priameho marketingu.

Právo na odvolanie

So sťažnosťou sa môžete tiež obrátiť na vyššie uvedeného poverenca pre ochranu údajov alebo na dozorný úrad pre ochranu údajov.
Náš zodpovedný dozorný úrad je:

Úrad na ochranu osobných údajov
Hraničná 12
82007 Bratislava 27
Slowakei
tel. +421 2 3231 3214
email: statny.dozor@pdp.gov.sk
Website: www.dataprotection.gov.sk

Odovzdávanie údajov do tretej krajiny / mimo EÚ

Ak odovzdávame osobné údaje poskytovateľom služieb mimo EÚ, budeme tak robiť iba v súlade s čl. 44 a nasl. všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov, tj. v zásade iba v prípade, že tretia krajina potvrdila primeranú úroveň ochrany údajov alebo ak sú zavedené iné zodpovedajúce ochranné opatrenia v oblasti ochrany údajov (napr. záväzné interné pravidlá na ochranu údajov alebo štandardné zmluvné klauzuly EÚ). Ak sa od toho výnimočne odchýlime, budeme vás vždy včas informovať pred začatím spracovania a spracovanie začneme až po vašom predchádzajúcom, výslovnom, informovanom súhlase (čl. 49 ods. 1 písm. a) všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov).